תנאי שימוש

כללי

משרד עורכי הדין דושניק לוין ארבן ושות‘ (להלן: “DLE” “אנחנו“) הינו הבעלים, המנהלים והמתפעלים של אתר זה שכתובתו היא www.dle.co.il (להלן: “האתר“).
גולש יקר, אנא קרא את תנאי השימוש שלהלן (המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו) בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. מטרתם של תנאי השימוש הבאים הינם להוות הסכם בינך ובינינו המסדיר את חובותיך וזכויותיך בעת השימוש באתר.

בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש והוראות מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים, שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם.

אם אינך מעוניין שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר.

אין באמור באתר זה ובתכניו משום ייעוץ משפטי ועל הגולש להיוועץ בעו“ד בטרם נקיטת כל פעולה או הליך משפטי.

כמו כן, אין בשימוש באתר או בתכניו או בכל פניה באמצעותו כדי ליצור יחסי עו“ד לקוח בינך לבין DLE. הנך מתבקש שלא לשלוח כל חומר סודי באמצעות האתר היות ואין באפשרותנו להבטיח את סודיות או חסיון מידע זה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של האתר, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, תוכן האתר, תמונות, בסיסי הנתונים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של DLE ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו ל-DLE רישיון שימוש בהם (“הקניין הרוחני“). אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור או לשווק את הקניין הרוחני או מידע כלשהו מן האתר.

העדר אחריות ושיפוי

השימוש באתר הינו על אחריות הגולש בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם (“AS IS”) ללא מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לטיבם, תוכנם, ו/או התאמתם לשימוש כלשהו.

בהתאם לאמור DLE לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו.

הגבלת אחריות זו חלה גם על חדירה בלתי מורשת לאתר וכן על כל נזק אשר עלול להיגרם לך.

הגולש מתחייב לשפות את DLE על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה , לרבות כל טענה או תביעה של צד ג‘, בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הגולש בקשר לשימוש באתר, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הגולש על פי תנאי שימוש אלו או הפרת הוראות כל דין.

שונות

האתר עשוי לכלול קישורים לתוכן או אתרים של צדדים שלשיים. DLE אינה אחראית לגלישה או צפיה בתכנים ו/או אתרים אלו והשימוש ו/או הגלישה בהם נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו.

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות תנאי השימוש ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

הדין החל על תנאי שימוש אלו הינו דין מדינת ישראל בלבד וכי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.