מדיניות פרטיות

גולש יקר, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. מטרתה של מדיניות פרטיות לתאר את האופן שבו   משרד עורכי הדין דושניק,לוין ארבן ושות‘ (להלן: “DLE” “אנחנו“). אוספים מידע, ועושים בו שימוש וכן בכל  הקשור לזכויותיך בנושא פרטיות ואופן מימושן.

איזה מידע אנחנו אוספים?

לצורך הרשמה לרשימת הדיוור של האתר (newsletter), או במסגרת טופס צור קשר באתר, יתכן ויתבקש הגולש ותתבקש לספק פרטים אישיים כגון שם וכתובת ודואר אלקטרוני (להלן: “מידע אישיו/אופרטים אישיים“). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת הדיוור של האתר ומאגר המידע של DLE. ויודגש האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של הגולש.

יודגש כי, אין בשימוש באתר או בתכניו או בכל פניה באמצעותו כדי ליצור יחסי עוד לקוח בינך לבין DLE, ובהתאם הנך מתבקש שלא לשלוח כל חומר סודי באמצעות האתר היות ואין באפשרותנו להבטיח את סודיות או חסיון מידע זה.

כמו כן, במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר, עמודי מידע בהם ביקר, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: “מידע כלליו/אומידע לא מזהה“).

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הגולש למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין.

למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?

לצורך שימוש הגולש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.

ובכל הנוגע לפרטים האישיים אשר נמסרו עי הגולשלצורך משלוח ה– Newsletter שלנו ואו השבה לפניה מאת הגולש.

עוגיות – Cookies

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש בעוגיות (Cookies).

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.

העברת מידע לצד שלישי

האתר יעביר את המידע האישי  לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • על פי בקשתו של הגולש.
  • לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
  • בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר לגולש.
  • העברת מידע לכל גוף קשור למנהל האתר ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר.
  • אם הגולש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, למפעילת האתר, קניינה וטובתה.
  • מובהר כי האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול לדעתו הבלעדי.

אבטחת מידע

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי DLE בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

הסכמות הגולש. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי הגולש באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום לקבלת ה– Newsletter, הן בעת בקשה לקבלת מידע (טופס צור קשר), יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הגולש באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמא-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמב-1982.

הגולש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת office@dle.co.il  יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל .

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.